เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลละหานทราย ตั้งอยู่ที่ 55 หมู่ 8 ถนนนิคมเขต ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 · เบอร์ติดต่อ : 0 4464 9029

โรงพยาบาลละหานทราย แบ่งออกเป็น 13 กลุ่มงาน ได้แก่

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานการแพทย์
 3. กลุ่มงานทันตกรรม
 4. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 5. กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
 6. กลุ่มงานโภชนศาสตร์
 7. กลุ่มงานรังสีวิทยา
 8. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 9. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 10. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
 11. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 12. กลุ่มงานการพยาบาล
 13. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก